Fiskeldisfyrirtæki ganga til liðs við Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi

Fiskeldisfyrirtæki ganga til liðs við Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi

Á auka aðalfundi Landssambands fiskeldisstöðva (LF) 14. desember sl. var tekin sameiginleg ákvörðun aðildarfyrirtækjanna um að óska eftir aðild að Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS). Jafnframt var ákveðið að leggja niður daglega starfsemi LF og mun henni framvegis verða sinnt af SFS. Fiskeldi hér á landi hefur aukist á undanförnum árum og verkefni Landssambandsins hafa þar með orðið fleiri og fjölþættari. Það er mat stjórnar Landssambandsins að þeim verkefnum verði betur sinnt innan vébanda Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi.
Röksrétt skref

Einar K. Guðfinnsson er formaður stjórnar Landssambands fiskeldisstöðva: „ Það hefur verið mikil uppbygging í fiskeldi á undanförnum árum og verkefnin sem þarf að leysa úr eru orðin umfangsmeiri og kannski að sumu leyti flóknari en áður. Ég tel þetta því rökrétt skref í þróun samtakanna og fiskeldis á Íslandi, að verða hluti af samtökum sem byggjast á gömlum grunni. Laxeldi hefur alla burði til þess að verða undirstöðuatvinnugrein á Íslandi á sama hátt og sjávarútvegurinn hefur verið um langt skeið og verða þar með enn ein stoðin undir efnahagslegri hagsæld Íslendinga. Að því munum við vinna.“
Hlakka til samstarfsins

Jens Garðar Helgason formaður stjórnar SFS segist fagna komu fiskeldis í samtökin. Nokkur fyrirtæki í fiskeldi hafi um alllangt skeið verið félagsmenn í SFS og styrkur sé að því að fjölga þeim. „Ég hlakka til samstarfsins og hlýt að fagna komu þeirra. Það mun bæði styrkja SFS og ekki síður það góða starf sem unnið hefur verið á vegum Landssambandsins á undanförnum árum. Næstu vikur og mánuðir fara í að samþætta starfsemina undir hatti SFS og ég vonast til þess að þeirri vinnu verði lokið fyrir sumarið.“

Ákveðið hefur verið að Einar K. Guðfinnsson verði hluti af teymi SFS og sinni þar verkefnum er snúa að fiskeldismálum.

Öll laxeldisframleiðsla á Vestfjörðum er nú umhverfisvottuð

Öll laxeldisframleiðsla á Vestfjörðum er nú umhverfisvottuð

Laxeldisfyrirtækin Arnarlax og Arctic Sea Farm hafa fengið ASC umhverfisvottun á framleiðslu sína. ASC (Aquaculture Stewardship Council ) er ein strangasta umhverfisvottun þegar kemur að fiskeldi og þekkt um allan heim. Allur lax sem framleiddur verður á Vestfjörðum árið 2019 verður vottaður en bæði Arnarlax og Arctic Sea Farm eru staðsett á Vestfjörðum.

„Við erum mjög ánægð með að vera komin með ASC umhverfisvottun. Þetta undirstrikar markmið okkar um að stunda fiskeldi á sjálfbæran hátt í sátt við náttúru og samfélag“ Segir Kristian Mattiasson framkvæmdarstjóri Arnarlax.

ASC vottunarstaðallinn hefur verið þróaður meðal annars af World Wildlife Fund (WWF) og fiskeldisfyrirrækjum en til að fá vottun þurfa fyrirtækin meðal annars að lágmarka umhverfisáhrif, starfa í sátt við samfélag og umhverfi. ASC vottun er hliðstæð MSC staðlinum sem er þekktasti umhverfisstaðallinn fyrir sjávarafurðir nema þessi staðall er aðlagaður eldisafurðum. ASC samtökin sem að baki staðlinum starfa eru ekki rekin í hagnaðarskini (non-profit) og óháð samtök.

„ASC vottunin hefur mikla þýðingu fyrir okkur þar sem okkar viðskiptavinir horfa töluvert til umhverfisáhrifa og gera kröfur í þeim efnum. Við teljum að þessi áhersla á umhverfismál skili okkur ákveðnu samkeppnisforskoti til lengri tíma“ segir Stein Ove Tveiten, framkvæmdastjóri Arctic Sea Farm.

Fyrirtæki sem standast ASC vottun skuldbinda sig að lágmarka áhrif á umhverfið á ýmsa vegu. Taka þarf tillit til villtra laxfiskastofna, fugla, sjávarspendýra og annara lífvera sem búa í námunda við eldissvæðin svo eitthvað sé nefnt.

Það var Svissneska vottunarfyrirtækið Bio Inspecta sem sá um ASC úttekt Arnarlax. „Það er ánægjulegt að búið sé að taka út eldissvæði Arnarlax við Haganes og Steinanes og að fiskur af þessum eldissvæðum sé vottaður. Núna getur Arnarlax boðið viðskiptavinum upp á lax sem er alin á sjálfbæran og skynsamlegan hátt“ segir Roger Benz, gæðastjóri Bio Inspecta

Kolefnisspor laxeldis lægra en í flestri annarri framleiðslu á dýraafurðum til manneldis

Kolefnisspor laxeldis lægra en í flestri annarri framleiðslu á dýraafurðum til manneldis

Kolefnisspor sjókvíeldis er svipað og við veiðar á villtum fiski og lægra en í flestri annarri framleiðslu á dýraafurðum til manneldis.

Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda frá laxeldi í sjó á Íslandi var um 31.000 tonn CO2-ígilda árið 2017, eða sem nemur 3,21 kg CO2-ígilda á hvert kíló af tilbúinni afurð. Þessi niðurstaða er í góðu samræmi við erlenda útreikninga, sem flestir hafa gefið niðurstöðu á bilinu 2,88-4,13 kg/kg (meðaltal 3,76 kg/kg).

Umfjöllun í heild

Landssamband fiskeldisstöðva óskaði eftir því við Umhverfisráðgjöf Íslands ehf. (Environice) að reikna út kolefnisspor sjókvíeldis á Íslandi og benda á raunhæfar leiðir til kolefnisjöfnunar. Jafnframt var þróað reiknilíkan á Excel-formi sem gerir einstökum laxeldisfyrirtækjum kleift að reikna kolefnisspor framleiðslu sinnar, þ.e.a.s. magn gróðurhúsalofttegunda sem losnar við framleiðslu á hverju kílói af laxi til manneldis. Inn í þessa reikninga var tekin framleiðsla og flutningur fóðurs og annarra aðfanga, eldið sjálft, orkunotkun, notkun kælimiðla og meðhöndlun úrgangs, svo og pökkun og flutningur afurða frá laxeldisstöð til dreifingarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu. Reiknilíkanið verður aðgengilegt á heimasíðu Landssambandi fiskeldisstöðva www.lf.is þar sem nálgast má meðfylgjandi skýrslu á rafrænu formi og aðrar upplýsingar umhverfisáhrif fiskeldis.

Meginniðurstaða verkefnisins er að heildarlosun gróðurhúsalofttegunda frá laxeldi í sjó á Íslandi hafi verið um 31.000 tonn CO2-ígilda árið 2017, eða sem nemur 3,21 kg CO2-ígilda á hvert kíló af tilbúinni afurð. Þessi niðurstaða er í góðu samræmi við erlenda útreikninga, sem flestir hafa gefið niðurstöðu á bilinu 2,88-4,13 kg/kg (meðaltal 3,76 kg/kg).1

Kolefnisspor sjókvíeldis er samkvæmt þessu svipað og við veiðar á villtum fiski og lægra en í flestri annarri framleiðslu á dýraafurðum til manneldis.

Langstærsti hlutinn af kolefnisspori laxeldis á Íslandi (um 93%) liggur í framleiðslu og flutningum á fóðri. Um 3% stafa af framleiðslu og flutningi umbúða og um 2% af flutningi afurða til dreifingarstöðvar. Aðrir þætti hafa minna vægi. Af þessu er ljóst að áhrif greinarinnar á loftslagið liggja fyrst og fremst í starfsemi sem fram fer utan laxeldisstöðvanna sjálfra.

Hægt væri að kolefnisjafna alla losun gróðurhúsalofttegunda frá sjókvíeldi á Íslandi með landbótaaðgerðum, þ.e.a.s. landgræðslu, skógrækt og endurheimt votlendis. Sem dæmi má nefna að til að kolefnisjafna alla losun greinarinnar eins og hún var árið 2017 þyrfti að endurheimta um 1.590 ha af votlendi. Sú ráðstöfun væri í raun varanleg, þar sem hún myndi draga úr losun samsvarandi magns gróðurhúsalofttegunda frá votlendi árlega í áratugi eða aldir. Ekkert er því til fyrirstöðu að byggðatengja landbótaaðgerðir af þessu tagi, þannig að fjármagn sem lagt er til verkefnanna nýtist í heimabyggð.

Skýrslan er unnin af Umhverfisráðgjöf Íslands ehf. (Environice) fyrir Landssamband fiskeldisstöðva. Stefán Gíslason umhverfisstjórnunarfræðingur og Birna Sigrún Hallsdóttir umhverfisverkfræðingur höfðu umsjón með gerð skýrslunnar hjá Umhverfisráðgjöf Íslands ehf.

 

ESB hefur lagt gríðarlega fjármuni í uppbyggingu fiskeldis

ESB hefur lagt gríðarlega fjármuni í uppbyggingu fiskeldis

 

Karmenu Vella: European Maritime and Fisheries Fund, sem er sjóður á vegum Evrópusambandsins, hefur veitt styrki sem nema um 280 milljörðum króna frá árinu 2013. Þessir fjármunir hafa dreifst um alla Evrópu og farið til hvers konar fiskeldis. Á sama tíma hefur verið varið um 35 milljörðum króna á vegum rannsóknaráætlunar Evrópusambandsins sem nefnist HORIZON 2020, til þróunar fiskeldis í ESB ríkjunum.

Evrópusambandið vill efla fiskeldi og hefur lagt gríðarlega fjármuni til þess á undanförnum árum. European Maritime and Fisheries Fund, sem er sjóður á vegum Evrópusambandsins, hefur veitt styrki sem nema um 280 milljörðum króna frá árinu 2013. Þessir fjármunir hafa dreifst um alla Evrópu og farið til hvers konar fiskeldis. Á sama tíma hefur verið varið um 35 milljörðum króna á vegum rannsóknaráætlunar Evrópusambandsins sem nefnist HORIZON 2020, til þróunar fiskeldis í ESB ríkjunum.
Þetta kom fram í ræðu Karmenu Vella, sjávarútvegsstjóra, Evrópusambandsins á 50 ára afmælisfundi evrópsku fiskeldissamtakanna í Brussel nú á dögunum.
Sjávarútvegsstjórinn var afdráttarlaus þegar kom að fiskeldi og taldi að greinin gæti gegnt lykilhlutverki í atvinnusköpun og efnahagsframförum í Evrópu.
„Við viljum að sjálfbært fiskeldi blómstri. Fiskeldi skapar hagvöxt, atvinnu og efnhagslegan stöðugleika, sérstaklega í dreifbýli og í sjávarbyggðunum“, sagði Vella. Hann benti á að fiskeldi gæti aukið matvælaöryggi og færi neytendum holla og próteinríka fæðu.
„Þess vegna styður ESB sjálfbært fiskeldi“, bætti hann við.
„Framtíðin er björt“, sagði sjávarútvegsstjórinn. Hann kvaðst hafa spurt helstu sérfræðinga Evrópusambandsins um hvernig við gætum framleitt meiri matvæli úr hafinu. Svör þeirra voru afdráttarlaus. Meira fiskeldi, sögðu þeir.
Ræða Karmenu Vella sjávarútvegsstjóra Evrópusambandsins er nú aðgengileg á Youtube. Sjá hér:https://www.youtube.com/watch?v=enwOG3KC5lA

„Þetta á bara eftir að stækka“

„Þetta á bara eftir að stækka“

„Þetta á bara eftir að stækka“, segir Stefán Ingvarsson framkvæmdastjóri fyrirtækisins Egersund Ísland, sem er að koma upp fullkominni þvottastöð fyrir fiskeldisnætur á Eskifirði. Stefán segir að ótrúlega margir vinni þegar við fiskeldi á Eskifirði og fyrirtækið kaupi margvíslega þjónustu á staðnum.
Karl Óttar Pétursson bæjarstjóri Fjarðarbyggðar bendir á að aðaláhrif fiskeldisfyrirtækja séu í gegn um slátrun á laxinum sem nú fer fram hjá Búlandstindi á Djúpavogi í tilviki Laxa fiskeldis sem er með sitt eldi í Reyðarfirði. Þegar forsendur verði fyrir hendi gæti þetta breyst og fiskeldið orðið mikilvægur liður í atvinnulífinu í sveitarfélaginu.

Karl Óttar Pétursson bæjarstjóri Fjarðarbyggðar bendir á að aðaláhrif fiskeldisfyrirtækja séu í gegn um slátrun á laxinum sem nú fer fram hjá Búlandstindi á Djúpavogi í tilviki Laxa fiskeldis sem er með sitt eldi í Reyðarfirði. Þegar forsendur verði fyrir hendi gæti þetta breyst og fiskeldið orðið mikilvægur liður í atvinnulífinu í sveitarfélaginu.

Stefán Ingvarsson: „Við getum útvegað allt fyrir fiskeldið, annað en laxinn,“

Þetta kemur fram í Morgunblaðinu 3. desember. Hér á eftir fer frétt Morgunblaðsins frá 3. desember sl. í heild sinni.
Egersund Ísland er að koma upp þvottastöð fyrir fiskeldisnætur á lóð netagerðar sinnar á Eskifirði. Stutt er í að starfsemin hefjist. Auk þess að þvo næturnar þarf að hafa eftirlit, annast prófun og viðgerðir á nótunum á netaverkstæðinu.
Egersund Ísland er hluti af samstæðu Egersund hinnar norsku. Hún rekur átta nótaþvottastöðvar í nágrenni við flest helstu fiskeldissvæði Noregs. Egersund Ísland sækir í smiðju móðurfélagsins og úr verður fullkomnasta þvottastöð heims.
Þarf gæðakerfi
Þvottavélin er komin á staðinn. Það er ekki nóg því koma þarf upp miklu dælu- og hreinsikerfi. Þvottastöðin fær hreinsaðan sjó frá Eskju, samskonar sjó og notaður er við fiskvinnsluna. Að auki er þvottavatnið sótthreinsað ásamt vatninu sem lekur af nótunum og öllu regnvatni sem bætist á þvottaplanið og það endurnýtt að hluta eða skilað hreinu út í sjóinn aftur. Hreinsivirkið er sett upp í gámaeiningar hjá framleiðandanum í Þýskalandi og verður nánast hægt að stinga í samband þegar gámarnir koma á staðinn.
Barði Westin, þjónustustjóri fiskeldis hjá Egersund Ísland, segir að jafnhliða þurfi að byggja upp vottunarkerfi fyrir alla vinnu við næturnar til að tryggja að þær séu í góðu ásigkomulagi þegar lax er settur í kvíarnar á ný. Það kerfi fái þeir frá Noregi.
Mikil þörf fyrir slíka þjónustu hér á landi
Barði segir að mikil þörf sé á slíkri þjónustu hér á landi og vonast hann til að geta þjónað flestum fiskeldisstöðvum landsins. Allar stöðvarnar hvíla eldissvæðin að lokinni slátrun og þá þarf að þvo næturnar. Barði vonast til þess að hægt verði að gangsetja þvottastöðina í byrjun nýs árs og þjóna Löxum fiskeldi sem eru þessar vikurnar að slátra fyrstu kynslóð laxa úr Reyðarfirði og þurfa að láta þvo og yfirfara næturnar í byrjun næsta árs.
„Getum útvegað allt fyrir fiskeldið annað en laxinn“
Stefán Ingvarsson, framkvæmdastjóri Egersund Ísland, segir að ekki sé grundvöllur til að framleiða nótapokana hér. Þeir séu framleiddir í Noregi og Litháen. Þeir hafi þó þjónað fiskeldinu talsvert, til dæmis með því að selja fyrirtækjum fuglanet sem sett eru yfir kvíarnar.
Hann vekur hins vegar athygli á því að Egersund hafi sameinast Akva-samstæðunni sem er virtur tækjaframleiðandi fyrir fiskeldið. Hluti af fóðurprömmunum sem hér eru í notkun og myndavélabúnaður er til dæmis frá Akva. Egersund geti veitt fiskeldisfyrirtækjum heildarþjónustu. „Við getum útvegað allt fyrir fiskeldið, annað en laxinn,“ segir Stefán.
Hann segir fyrirtækið vera heppið að eiga þetta bakland í Noregi. „Við nýtum okkur reynslu Norðmanna sem eru lengst komnir í fiskeldi í heiminum,“ segir hann.

Stefnir í 250 þúsund tonna aukningu í laxeldi í Noregi

Stefnir í 250 þúsund tonna aukningu í laxeldi í Noregi

Laxeldisframleiðsla í Noregi mun aukast um 20 prósent, eða um 250 þúsund tonn frá árinu í fyrra og fram til ársins 2022. Þessar upplýsingar koma fram í greiningu hins þekkta fjárfestingarbanka Pareto sem sérhæfir sig á þessu sviði, en eru í algjörri mótsögn við það sem oft er haldið fram hér á landi um að enginn vöxtur eigi sér nú stað í fiskeldi í Noregi.
Aukningin ein svarar til um tuttugufaldri heildarframleiðslu á laxi hér á landi á þessu ári. Talið er að laxeldisframleiðslan muni aukast að jafnaði um 5 prósent á næstu árum í Noregi.
Ef skoðuð er þróunin á milli ára í Noregi blasir við áhugaverð mynd.
2017: 1,208 þúsund  tonn ( 1,2 milljónir tonna)
2018: 1,251 þúsund tonn  (1,3 milljónir tonna)
2019: 1,324 þúsund tonn  (1,3 milljónir tonna)
2020: 1,367 þúsund tonn   (1,4 miljónir tonna)
2021: 1,414 þúsund tonn   (1,4 milljónir tonna)
2022: 1,453 þúsund tonn   (1,5 milljónir tonna)

Af þessu má meðal annars ráða að aukningin ein í Noregi frá því í fyrra nemur 43 þúsund tonnum, sem er þreföld til fjórföld ársframleiðsla okkar Íslendinga á laxi.

Lesa má einnig um þessi mál í þessari grein eftir Gunnar Davíðsson: http://www.lf.is/oflokkad-is/er-laxeldi-i-opnum-sjokvium-bannad-i-noregi/

Er laxeldi í opnum sjókvíum bannað í Noregi?

Er laxeldi í opnum sjókvíum bannað í Noregi?

Það virðist algengur misskilningur eða missögn í umræðu um laxeldi á Íslandi, að lokað hafi fyrir útgáfu á eldisleyfum fyrir opið sjókvíaeldi í Noregi, og að það sé meiginástæða þess að Norðmenn sæki nú til Íslands með eldi í opnum sjókvíum. Því er haldið fram að aðeins sé hægt að fá ný leyfi sé eldið flutt upp á land eða í lokaðar sjókvíar. Þetta er alls ekki rétt, ný leyfi fyrir laxeldi í opnum sjókvíum eru gefin út og sett í rekstur meðfram mestallri strönd Noregs nánast í viku hverri.
Fiskeldi í Noregi hefur þróast frá því að vera lítil atvinnugrein upp í stóriðnað á um það bil 40 árum. Fyrstu árin voru í raun ekki gefin út leyfi en leyfisveitingar hófust skömmu fyrir 1980. Eldið er nú háð leyfum sem takmarka framleiðslu í svokölluðum hámarks lífmassa í tonnum. Þannig er takmarkaður hámarks lífmassi sem hvert fyrirtæki má hafa í sjó, bæði samtals og á hverri eldisstöð fyrir sig. Lífmassi merkir hér hversu mörg tonn af fiski fyrirtækið má vera með í eldi á hverjum tímapunkti.

Hér má sjá tölur yfir útgefin ný starfsleyfi eftir 1980 en alls hafa til þessa verið gefin út rúmlega þúsund leyfi fyrir rúmlega 1 milljón tonna lífmassa í öllum Noregi. Leyfin eru að öllu jöfnu fyrir um 780 tonna lífmassa en geta verið misjöfn að stærð eftir því hvar og hvenær þau voru gefin út.

1981 50 ný leyfi.
1984 100 ný leyfi.
1985 150 ný leyfi.
1989 30 ný leyfi.
1989-2002 þreföld stækkun allra eldri leyfa.
2002 40 ný leyfi.
2003/4 60 ný leyfi.
2005 öll eldri leyfi stækkuð um 30%.
2009 65 ný leyfi.
2011 leyfi í Troms og Finnmark fylkjum stækkuð um 5%.
2013 45 ný leyfi.
2016 eldri leyfi má auka úr 780 tonnum í 838 tonn.
Árið 2016 hófst útgáfa þróunarleyfa, en aðeins lokuð eldisker, úthafsbúr og «eldisskip» hafa fengið slík leyfi.
2018 um 20 ný leyfi (fyrir um 16 þúsund tonna lífmassa).

Gunnar Davíðsson: Norsk yfirvöld hafa sett sér það markmið að auka eldisframleiðsluna í opnum sjókvíum um að jafnaði 3% á ári sem felur í sér nálægt 30.000 tonna árlega aukningu á lífmassa. Enn sem komið er, er samt ekki komin í rekstur nein landeldisstöð af umtalsverðri stærð. Það má því búast við því að sjókvíaeldi með þeim lausnum sem notaðar eru í dag bæði í Noregi og á Íslandi muni áfram bera meginþorra laxeldis í báðum löndum

Auk ofangreindra leyfa hafa verið gefin út ýmis sérleyfi til eldisrannsókna, sýningaleyfi og leyfi fyrir menntastofnanir og skóla. Alls hafa um 50 slík leyfi (um 40.000 tonna lífmassi) verið gefin út.

Þegar norska sjávarútvegsráðuneytið gefur út starfsleyfi þá getur það legið lengur eða skemur áður en það er sett í rekstur. Fyrirtæki sem fá starfsleyfi þurfa, áður en rekstur hefst, að sækja um rekstrarleyfi á eldisstað sem hentar fyrir eldið og þurfa þá að uppfylla ákveðin skilyrði um vistvænan og ábyrgan rekstur.

Enda þótt strandlengja Noregs sé um 100.000 km og hafsvæði í efnahagslögsögunni nálægt 2 milljónum ferkílómetra, þá er vissulega farið að þrengja að áframhaldandi vexti í lax- og silungseldi í Noregi, enda ársframleiðslan af laxi og silungi nú orðin 1,3 milljónir tonna. Því fer samt fjarri að útgáfa eldisleyfa í opnum sjókvíum í Noregi hafi verið stöðvuð eða bönnuð. Norsk yfirvöld hafa sett sér það markmið að auka eldisframleiðsluna í opnum sjókvíum um að jafnaði 3% á ári sem felur í sér nálægt 30.000 tonna árlega aukningu á lífmassa. Laxeldi á landi er ekki takmarkað með starfsleyfum eins og sjókvíaeldið. Enn sem komið er, er samt ekki komin í rekstur nein landeldisstöð af umtalsverðri stærð. Það má því búast við því að sjókvíaeldi með þeim lausnum sem notaðar eru í dag bæði í Noregi og á Íslandi muni áfram bera meginþorra laxeldis í báðum löndum.

Gunnar Davíðsson, deildarstjóri atvinnuþróunar hjá Troms fylki í Norður-Noregi. Gunnar er sjávarútvegsfræðingur MSc. frá háskólanum í Tromsö og hefur starfað meðal annars við úthlutun rekstrarleyfa til eldis í Troms í áraraðir.

Eindreginn stuðningur Framsóknarflokksins við uppbyggingu fiskeldis

Eindreginn stuðningur Framsóknarflokksins við uppbyggingu fiskeldis

Fram kom afdráttarlaus stuðningur við uppbyggingu fiskeldis í ræðu Sigurðar Inga Jóhannssonar formanns Framsóknarflokksins og samgöngu og sveitarstjórnarráðherra sem og í stjórnmálaályktun haustfundar miðstjórnar flokksins sem haldinn var nú um síðustu helgi.
Í ræðu formanns Framsóknarflokksins á haustfundinum sagði meðal annars: „Við skiljum líka að þau svæði sem hafa verið í uppbyggingu á fiskeldi þurfa að hafa möguleika á að blómstra.“
Í stjórnmálaályktuninni segir: „Mikil verðmæti eru fólgin í því að byggja upp fiskeldið og Framsóknarflokkurinn sem byggðastefnuflokkur mun styðja við þá uppbyggingu sem snýr að fiskeldi því að þau svæði sem hafa verið í uppbyggingu í greininni þurfa að hafa möguleika á að blómstra.“
Hér fer á eftir annars vegar sá kafli ræðu Sigurðar Inga Jóhannssonar þar sem hann ræðir um fiskeldismálin og ennfremur sá hluti stjórnmálaályktunarinnar sem fjallar um þau mál.
„Þau svæði sem hafa verið í uppbyggingu á fiskeldi þurfa að hafa möguleika á að blómstra“
Í ræðu formanns Framsóknarflokksins segir:
„Við erum einnig að horfa á ótrúleg átök sem varða fiskeldi sem er tiltölulega nýja atvinnugrein. Við höfum fullan skilning á að hagmunir eru í að vernda villtan laxinn, þess vegna er fiskeldi á afmörkuðum svæðum. Við skiljum að það eru gríðarlega verðmæti fólgin í því að halda áfram að byggja áfram upp þann hluta. Við skiljum líka að þau svæði sem hafa verið í uppbyggingu á fiskeldi þurfa að hafa möguleika á að blómstra. Við erum umhverfissinnaður flokkur. Þess vegna munum við finna jafnvægi á milli þessara hagsmuna, þeirra sem vilja vernda og nýta. Eitt útilokar ekki annað og báðir aðilar eiga að geta blómstrað á Íslandi. Við stöndum með þeim byggðum sem eiga undir högg að sækja. Við þurfum nýjar útflutningstekjur, en um leið að skilja báða hagsmuni.“

„Framsóknarflokkurinn mun styðja uppbyggingu sem snýr að fiskeldi“

Í stjórnmálaályktun Framsóknarflokksins á haustfundinum er sérstakur kafli um fiskeldismálin undir fyrirsögninni: Áframhaldandi uppbygging fiskeldis
„Fiskeldi er vaxandi atvinnugrein og mun skapa okkur miklar útflutningstekjur.
Samhliða þeirri uppbyggingu þarf að tryggja verndun villta laxstofnsins við Ísland, þess vegna er fiskeldi á afmörkuðum svæðum.
Mikil verðmæti eru fólgin í því að byggja upp fiskeldið og Framsóknarflokkurinn sem byggðastefnuflokkur mun styðja við þá uppbyggingu sem snýr að fiskeldi því að þau svæði sem hafa verið í uppbyggingu í greininni þurfa að hafa möguleika á að blómstra. Áfram þarf að vinna að mótvægisaðgerðum sem tryggja verndun alls lífríkis og lágmarka hættu á erfðablöndun við íslenska laxastofninn.
Framsóknarflokkurinn er umhverfissinnaður flokkur. Því er mikilvægt að finna jafnvægi á milli þessara hagsmuna, þeirra sem vilja vernda og nýta. Eitt útilokar ekki annað og alli hagsmunaaðilar eiga að geta blómstrað á Íslandi. Framsóknarflokkurinn mun hér eftir sem hingað til standa með þeim byggðum sem eiga undir högg að sækja.“

Landeldi á laxi gæti orðið 1,5 prósent heimsframleiðslunnar eftir fjögur ár

Landeldi á laxi gæti orðið 1,5 prósent heimsframleiðslunnar eftir fjögur ár

Ætla má að heimsframleiðsla á laxi í landeldsstöðvum geti verið orðin um 50 þúsund tonn árið 2022. Heildarframleiðsla á laxi í heiminum á því ári er hins vegar áætluð um þrjár milljónir tonna. Hlutfall landeldisframleiðslu á laxi gæti því orðið um 1,5 prósent. Helstu áform um uppbyggingu landeldsstöðva eru helst  næst fjölmennustu markaðssvæðunum til að mynda í Bandaríkjunum.
Þetta er niðurstaða Pareto fjárfestingarbankans og byggist á skoðun á þeim landeldisstöðvum sem kunnugt er um og geta verið komnar í framleiðslu árið 2022.
Óraunhæft tal
Þetta er athyglisvert í ljósi þess að oft er því haldið fram  í opinberri umræðu að einfalt sé að hætta allri framleiðslu á laxi í sjókvíum og flytja framleiðsluna upp á land. Marg oft hefur verið bent á hversu óraunhæft það tal er allt saman, en umræðan heldur samt áfram.
Framleiðsla landeldisstöðvanna mun á árinu einkanlega koma frá Bandaríkjunum, Noregi, Kína, Póllandi, Danmörku og Japan. Vitað er að ýmis landeldisverkefni eru á teikniborðinu, en bankinn bendir á að jafnvel þó áformin gangi eftir séu trauðla líkur á að þau verði orðin að veruleika á árinu 2022, nema þá að einhverjum hluta.
Torsótt fjármögnun og tæknileg vandamál
Fram hefur komið að víða gangi illa að fá fjármagn til landeldisframleiðslu á laxi til að mynda í Noregi. Pareto bankinn bendir á að hvergi hafi tekist að framleiða lax í landeldisstöðvum nema með ærnum tilkostnaði. Í vegi þeirra verði ýmis vandamál sem ekki hafi verið leyst þó vitaskuld hafi miðað í rétta átt. Auk þeirra atriða sem bankinn nefnir í þessu sambandi og hér hefur verið nefnt, er vakin athygli á að áhættan í framleiðslunni á síðustu stigum hennar aukist jafnan svo um munar, vegna margháttaðra líffræðilegra vandamála. Því hefur sums staðar verið mætt með því að slátra fiskinum fyrr í framleiðsluferlinu, sem lækkar þar með væntar heildartekjur fyrirtækjanna.

Margfaldur kostnaðarmunur á landeldi og sjóeldi

Regin Jacobsen, forstjóri stærsta laxeldisfyrirtækis Færeyja hefur bent á að,  “það kostar okkur 700 milljónir danskra króna ( um 13 milljarðar íslenskar krónur) að rækta 30.000 rúmmetra á landi. Í sjókvíeldi kostar samsvarandi ræktun okkur 3 milljónir danskra króna, ( um 57 milljónir íslenskar krónur) . Kostnaðarmunur er í þessu dæmi því margfaldur. Hann bendir á  þá þróun sem á sér stað í laxeldi sem gengur út á að lágmarka ræktunartíma í sjó með því að setja út stærri seiði til skemmri tíma.

Sjá: http://www.fiskeldisbladid.is/2018/06/05/sjokvieldi-betra-en-landeldi/?fbclid=IwAR3ux0Fv3mRul_BjsNgO-Z4HxiMJk5JWYlv-0lZ0kYBfZQQep6bCBqBHfqc
Landeldisframleiðsla byggist fyrst og fremst upp næst fjölmennu markðassvæðunum
Þetta og ýmsilegt fleira veldur því, eins og bankinn bendir á, að helstu áformin við uppbyggingu landeldis séu á svæðum sem eru næst fjölmennustu markaðssvæðunum. Með því má draga úr flutningskostnaði til þess að vinna gegn því rekstrarlega óhagræði sem landeldisframaleiðslunni fylgir. Má í því sambandi nefna að hinar stóru bandarísku landeldisstöðvar, annars vegar á vegum Atlantis Sapphire í Miami í Flórída og Nordic Aquafarm í Main fylki verða komnar til sögunnar að einhverju leyti amk árið 2022.

Afkastagetan hjá Búlandstindi aukin úr 30 tonnum í 100 tonn á sólarhring

Afkastagetan hjá Búlandstindi aukin úr 30 tonnum í 100 tonn á sólarhring

Unnið hefur verið hörðum höndum við breytingar á Búlandstindi á Djúpavogi upp á síðkastið en þar er laxinn frá Fiskeldi Austfjarða unninn. Þegar slátrun á laxi hjá fyrirtækinu Laxar ehf í Reyðarfirði hefst á næstu vikum verður hann einnig unninn hjá Búlandstindi. Sett hafa verið upp ný tæki. Notuð er nýjasta tækni í laxavinnslu, meðal annars róbótar og ofurkæling til að tryggja gæði og gott vinnuumhverfi starfsfólks. Afkastageta vinnslunnar eykst við þetta úr 30 tonnum á sólarhring í 100 tonn. Afköst á heilu ári geta því orðið um 22 þúsund tonn.
Þetta kemur fram í frétt Morgunblaðsins frá 3. október sl. Hér á eftir fer fréttin í heild sinni:

Notuð er nýjasta tækni í laxavinnslu, meðal annars róbótar og ofurkæling til að tryggja gæði og gott vinnuumhverfi starfsfólks. Ljósmyndir, Jóna Kristín Sigurðuardóttir.

 

Laxinn hjá Fiskeldi Austfjarða í Berufirði hefur vaxið vel í sumar og haust. Slátrun hófst í gær eftir hausthlé, tveimur mánuðum fyrr en á síðasta ári, enda er laxinn orðinn 6,2 kg að meðaltali eftir aðeins 16 mánaða eldi í sjókvíum.
Guðmundur Gíslason, stjórnarformaður Fiskeldis Austfjarða, segir að aldrei áður hafi náðst jafn góður árangur í laxeldi á Austfjörðum. Guðmundur segir að vaxtarskilyrði hafi verið góð, vegna góðrar tíðar. Sumarið hafi verið einstaklega gott og ekki hafi gert óveður í haust eins og stundum áður. Þá  hjálpi góður tækjabúnaður til við að auka vöxt fisksins. Fiskeldi Austfjarða hafi til dæmis fengið nýtt myndavélakerfi í febrúar. Með því sé hægt að fylgjast nákvæmlega með því hvernig fiskurinn tekur fóður, hvort sem hann er ofarlega eða neðarlega í sjókvíunum. Það hjálpi til við að hafa fóðrunina nákvæma.

Hágæðafóður úr náttúrulegum hráefnum
Laxinn frá Fiskeldi Austfjarða er vottaður af AquaGap og á aðgang að einni virtustu matvörukeðju Bandaríkjanna. Guðmundur segir að gengið sé að lagast og því fáist gott verð fyrir afurðirnar. „Laxinn okkar fær eingöngu hágæða fóður sem búið er til úr náttúrulegum hráefnum. Við fylgjum ströngustu stöðlum um búnað og öryggi. Ekki hefur orðið vart við lús á laxinum eða sjúkdóma og laxinn hefur enga meðhöndlun fengið við slíku fyrir slátrun. Ástand sjávar og botns við kvíar hefur verið vaktað frá því fyrir útsetningu seiða og á hámarks álagi og niðurstöðurnar sýna að sjálfbærni er tryggð,“ segir Guðmundur.
Nýjasta tækni í laxavinnslu
Unnið hefur verið hörðum höndum við breytingar á Búlandstindi á Djúpavogi í eldishléinu en þar eru afurðirnar unnar. Sett hafa verið upp ný tæki. Notuð er nýjasta tækni í laxavinnslu, meðal annars róbótar og ofurkæling til að tryggja gæði og gott vinnuumhverfi starfsfólks. Afkastageta vinnslunnar eykst við þetta úr 30 tonnum á sólarhring í 100 tonn. Afköst á heilu ári geta því orðið um 22 þúsund tonn.
Guðmundur segir að vinnslan sé að komast í gang eftir breytingar og hún sé orðin fyllilega sambærileg og samkeppnishæf við álíka laxavinnslur í Noregi. Búlandstindur er í eigu heimamanna í Ósnesi og Laxa fiskeldis, auk Fiskeldis Austfjarða. Þar verður unninn fiskur frá báðum laxeldisfyrirtækjunum auk þess sem Búlandstindur gerir út og vinnur þorsk. Þar eru um 50 starfsmenn.
Fiskurinn frá Fiskeldi Austfjarða er síðan flakaður að miklu leyti hjá Eðalfiski í Borgarnesi og fluttur með flugi frá Keflavíkurflugvelli til áfangastaða flugfélaganna um öll Bandaríkin. Afurðir fara raunar alla leið til Asíu. Lax er einnig fluttur með skipum frá Austfjarðahöfnum til Evrópu. Þrjú skipafélög eru með vikulegar áætlanaferðir þangað og hefur Guðmundur hug á að nýta alla möguleika til að þjóna markaðnum.
Ekkert gagn að hindrunum
Guðmundur gerir sér vonir um að geta hafið útflutning til Rússlands að nýju en Færeyingar hafa setið einir að þeim markaði. „Er ekki kominn tími á þessar viðskiptahindranir? Þær hafa ekkert gagn gert og mér finnst að menn ættu að setjast niður og leysa þetta mál,“ segir hann. Kostnaður við umbúðir er tvöfalt meiri hér á landi en í samkeppnislöndum. Guðmundur vonast til að með auknu eldi verði hægt að hefja framleiðslu á umbúðum á Austfjörðum. Hann segir þó ekki alveg komið að því.

Síða 1 af 2512345...1020...Síðasta »